เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2564

������������������������������������
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่เบิกจ่ายทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละเบิกจ่าย 0 %
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
1
โรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
1
0.32
0.00
0.00
0.32
100.00%
2
ด่านศุลกากรมุกดาหาร
1
0.26
0.00
0.00
0.26
100.00%
3
สนง. กศน. จังหวัดมุกดาหาร
1
0.07
0.00
0.00
0.07
100.00%
4
สนง.วัฒนธรรม จ.มุกดาหาร
1
0.02
0.00
0.00
0.02
100.00%
5
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
4
5.76
0.09
0.49
5.17
89.82%
6
สนง.พาณิชย์ จ.มุกดาหาร
3
0.35
0.00
0.04
0.31
87.25%
7
สนง.สาธารณสุข จ.มุกดาหาร
270
78.83
7.41
33.72
36.57
46.38%
8
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ
3
1.70
0.99
0.00
0.72
41.99%
9
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
58
73.18
26.03
21.32
25.83
35.29%
10
ตำรวจภูธร จ.มุกดาหาร
2
3.84
0.00
3.05
0.79
20.56%
11
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
51
28.21
2.67
20.01
5.37
19.04%
12
สนง.ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
3
0.57
0.47
0.00
0.11
18.76%
13
สนง.สถิติ จ.มุกดาหาร
3
0.56
0.47
0.00
0.09
16.61%
14
สนง.สรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
3
0.47
0.38
0.02
0.07
15.50%
15
สนง.พัฒนาชุมชน จ.มุกดาหาร
5
18.76
0.00
9.14
2.19
11.66%
16
สนง.การปฏิรูปที่ดิน จ.มุกดาหาร
3
1.26
1.13
0.00
0.13
10.31%
17
สนง.ประกันสังคม จ.มุกดาหาร
2
0.56
0.51
0.00
0.06
9.83%
18
สนง.แรงงาน จ.มุกดาหาร
2
0.94
0.85
0.00
0.09
9.74%
19
สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.มุกดาหาร
2
0.94
0.85
0.00
0.09
9.74%
20
สนง.เกษตร จ.มุกดาหาร
9
2.14
0.75
1.18
0.21
9.74%
21
สนง.ขนส่ง จ.มุกดาหาร
2
0.94
0.85
0.00
0.09
9.72%
22
สนง.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ
2
1.03
0.94
0.00
0.09
8.94%
23
สนง.จัดหางาน จ.มุกดาหาร
2
1.03
0.94
0.00
0.09
8.90%
24
สนง.ประมงจังหวัด
2
1.03
0.94
0.00
0.09
8.89%
25
สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.มุกดาหาร
3
1.04
0.94
0.00
0.09
8.87%
26
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ จ.มุกดาหาร
3
0.22
0.19
0.00
0.02
8.50%
27
สนง.อุตสาหกรรม จ.มุกดาหาร
2
1.13
1.04
0.00
0.09
8.15%
28
โครงการชลประทานมุกดาหาร
34
73.13
17.66
31.55
3.92
5.36%
29
สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.มุกดาหาร
3
1.85
1.76
0.00
0.09
5.00%
30
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
14
20.04
4.07
15.08
0.89
4.43%
31
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
162
192.91
186.04
0.00
5.70
2.95%
32
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
4
8.69
6.63
1.98
0.09
1.05%
33
จังหวัดมุกดาหาร (งบยุทธศาสตร์)
195
141.34
10.79
129.81
0.74
0.52%
34
ทางหลวงชนบทมุกดาหาร
2
16.22
0.00
16.22
0.00
0.00%
35
ที่ทำการปกครอง จ.มุกดาหาร
3
12.73
0.00
12.73
0.00
0.00%
36
โรงพยาบาลมุกดาหาร
16
9.83
0.00
9.13
0.00
0.00%
37
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
2
4.64
0.00
4.64
0.00
0.00%
38
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินิมุกดาหาร
3
4.10
0.00
3.16
0.00
0.00%
39
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
1
2.47
0.00
2.47
0.00
0.00%
40
สถานีตำรวจน้ำมุกดาหาร
3
2.42
0.00
2.42
0.00
0.00%
41
สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
5
1.60
0.00
0.00
0.00
0.00%
42
สนง.คุมประพฤติ จ.มุกดาหาร
2
0.90
0.90
0.00
0.00
0.00%
43
สนง.ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร                             
7
0.74
0.55
0.19
0.00
0.00%
44
สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.มุกดาหาร
1
0.13
0.00
0.13
0.00
0.00%
45
ศูนฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน
1
0.04
0.00
0.04
0.00
0.00%
46
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
1
0.01
0.00
0.01
0.00
0.00%
47
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร
1
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00%
48
วิทยาการอาชิพนิคมคำสร้อย
1
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00%
49
สนง.ปศุสัตว์ จ.มุกดาหาร
1
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
50
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
1
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
รวม
906
719.00
276.85
318.52
90.48
12.58%
×