เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2564

������������������������������������
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่เบิกจ่ายทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละเบิกจ่าย 0 %
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
1
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
1
2.47
0.00
2.47
0.00
0.00%
2
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
1
0.01
0.00
0.01
0.00
0.00%
3
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
4
13.21
0.00
10.58
2.63
19.90%
4
สถานีตำรวจน้ำมุกดาหาร
3
3.38
0.00
2.43
0.95
28.16%
5
ที่ทำการปกครอง จ.มุกดาหาร
3
12.73
0.00
8.94
3.79
29.80%
6
สนง.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ
2
1.03
0.00
0.40
0.63
60.74%
7
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ จ.มุกดาหาร
2
0.21
0.00
0.08
0.13
63.02%
8
สนง.จัดหางาน จ.มุกดาหาร
2
1.03
0.00
0.38
0.65
63.33%
9
สนง.สรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
2
0.90
0.00
0.31
0.60
66.13%
10
สนง.ขนส่ง จ.มุกดาหาร
2
0.94
0.00
0.32
0.63
66.36%
11
สนง.ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
3
1.01
0.00
0.34
0.67
66.44%
12
สนง.คุมประพฤติ จ.มุกดาหาร
2
0.90
0.00
0.30
0.60
67.07%
13
โรงพยาบาลมุกดาหาร
2
1.15
0.00
0.36
0.79
68.80%
14
สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.มุกดาหาร
2
0.94
0.00
0.29
0.65
69.32%
15
สนง.แรงงาน จ.มุกดาหาร
2
0.94
0.00
0.29
0.66
69.53%
16
สนง.ประกันสังคม จ.มุกดาหาร
2
0.56
0.00
0.17
0.39
70.28%
17
สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.มุกดาหาร
2
1.04
0.00
0.29
0.74
71.86%
18
สนง.สาธารณสุข จ.มุกดาหาร
16
88.17
0.00
24.74
63.44
71.94%
19
สนง.ประมงจังหวัด
2
1.03
0.00
0.29
0.74
72.00%
20
สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.มุกดาหาร
3
1.85
0.00
0.51
1.33
72.13%
21
สนง.การปฏิรูปที่ดิน จ.มุกดาหาร
3
1.26
0.00
0.35
0.91
72.44%
22
จังหวัดมุกดาหาร (งบยุทธศาสตร์)
197
192.95
0.00
49.37
141.83
73.50%
23
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินิมุกดาหาร
2
0.05
0.00
0.00
0.04
78.66%
24
สนง.สถิติ จ.มุกดาหาร
3
0.94
0.00
0.19
0.75
79.68%
25
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ
3
1.70
0.00
0.34
1.36
79.94%
26
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
50
31.90
0.00
6.07
25.59
80.22%
27
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
58
42.58
0.00
5.83
36.76
86.31%
28
สนง.เกษตร จ.มุกดาหาร
9
2.14
0.00
0.23
1.91
89.13%
29
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
159
191.25
0.00
12.88
178.37
93.26%
30
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
8
3.13
0.00
0.18
2.95
94.24%
31
ศูนฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน
1
0.16
0.00
0.00
0.16
96.12%
32
สนง.ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร                             
7
0.90
0.00
0.01
0.87
96.60%
33
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
3
7.43
0.00
0.00
7.34
98.76%
34
โครงการชลประทานมุกดาหาร
5
22.97
0.00
0.23
22.74
99.00%
35
สนง.อุตสาหกรรม จ.มุกดาหาร
2
2.64
0.00
0.02
2.61
99.11%
36
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
2
4.64
0.00
0.00
4.63
99.77%
37
ทางหลวงชนบทมุกดาหาร
2
16.22
0.00
0.00
16.22
100.00%
38
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
1
8.54
0.00
0.00
8.54
100.00%
39
ตำรวจภูธร จ.มุกดาหาร
2
2.72
0.00
0.00
2.72
100.00%
40
สนง.พาณิชย์ จ.มุกดาหาร
3
0.35
0.00
0.00
0.35
100.00%
41
สนง.พัฒนาชุมชน จ.มุกดาหาร
2
0.34
0.00
0.00
0.34
100.00%
42
ด่านศุลกากรมุกดาหาร
1
0.26
0.00
0.00
0.26
100.00%
43
สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.มุกดาหาร
1
0.13
0.00
0.00
0.13
100.00%
44
โรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
1
0.09
0.00
0.00
0.09
100.00%
45
สนง.วัฒนธรรม จ.มุกดาหาร
1
0.07
0.00
0.00
0.07
100.00%
46
สนง. กศน. จังหวัดมุกดาหาร
1
0.04
0.00
0.00
0.04
100.00%
รวม
585
668.90
0.00
129.16
537.60
80.37%
×