เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2565

������������������������������������
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่เบิกจ่ายทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละเบิกจ่าย 0 %
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
133
65.33
0.00
65.33
0.00
0.00%
2
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
1
1.20
0.00
1.20
0.00
0.00%
3
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินิมุกดาหาร
3
0.06
0.00
0.06
0.00
0.00%
4
สนง.พลังงาน จ.มุกดาหาร
1
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
5
สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
2
15.90
0.00
15.56
0.34
2.11%
6
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
2
2.79
0.00
2.54
0.25
8.95%
7
ที่ทำการปกครอง จ.มุกดาหาร
3
11.02
0.00
9.45
1.56
14.16%
8
ตำรวจภูธร จ.มุกดาหาร
7
59.11
0.00
45.94
13.17
22.27%
9
ทางหลวงชนบทมุกดาหาร
3
8.11
0.00
6.26
1.85
22.79%
10
จังหวัดมุกดาหาร (งบยุทธศาสตร์)
21
76.10
0.00
55.49
20.61
27.07%
11
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
53
108.02
0.00
77.12
30.89
28.59%
12
สนง.สาธารณสุข จ.มุกดาหาร
2
25.77
0.00
18.06
7.71
29.92%
13
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
82
9.17
0.00
5.67
3.43
37.37%
14
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
1
3.49
0.00
0.18
3.32
94.96%
15
โครงการชลประทานมุกดาหาร
1
0.27
0.00
0.00
0.27
98.23%
16
สนง.เกษตร จ.มุกดาหาร
1
0.01
0.00
0.00
0.01
99.86%
17
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
2
13.23
0.00
0.00
13.23
100.00%
18
สนง.พาณิชย์ จ.มุกดาหาร
2
6.36
0.00
0.00
6.36
100.00%
19
สนง.พัฒนาชุมชน จ.มุกดาหาร
1
0.26
0.00
0.00
0.26
100.00%
20
สนง.ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร                             
1
0.04
0.00
0.00
0.04
100.00%
21
สนง.การปฏิรูปที่ดิน จ.มุกดาหาร
1
0.02
0.00
0.00
0.02
100.00%
22
โรงพยาบาลมุกดาหาร
1
0.01
0.00
0.00
0.01
100.00%
23
สนง.ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
1
0.01
0.00
0.00
0.01
100.00%
24
สนง.สถิติ จ.มุกดาหาร
1
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00%
รวม
326
406.29
0.00
302.87
103.34
25.43%
×