เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2565

������������������������������������
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่เบิกจ่ายทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละเบิกจ่าย 0 %
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
1
สนง.พลังงาน จ.มุกดาหาร
1
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
2
สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
2
15.90
0.00
11.77
4.12
25.94%
3
สนง.สาธารณสุข จ.มุกดาหาร
2
25.77
0.00
13.05
12.72
49.34%
4
จังหวัดมุกดาหาร (งบยุทธศาสตร์)
21
76.10
0.00
21.72
54.14
71.13%
5
ตำรวจภูธร จ.มุกดาหาร
7
59.11
0.00
16.99
42.12
71.26%
6
ทางหลวงชนบทมุกดาหาร
3
8.11
0.00
1.95
6.13
75.65%
7
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
82
9.17
0.00
2.18
6.96
75.87%
8
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
53
108.02
0.00
13.88
88.91
82.31%
9
โครงการชลประทานมุกดาหาร
1
0.27
0.00
0.00
0.27
98.23%
10
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
133
65.33
0.00
0.98
64.35
98.50%
11
สนง.เกษตร จ.มุกดาหาร
1
0.01
0.00
0.00
0.01
99.86%
12
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
3
13.61
0.00
0.00
13.61
100.00%
13
ที่ทำการปกครอง จ.มุกดาหาร
3
11.02
0.00
0.00
11.02
100.00%
14
สนง.พาณิชย์ จ.มุกดาหาร
2
6.36
0.00
0.00
6.36
100.00%
15
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
1
5.18
0.00
0.00
5.18
100.00%
16
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
2
2.79
0.00
0.00
2.79
100.00%
17
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
1
1.20
0.00
0.00
1.20
100.00%
18
สนง.พัฒนาชุมชน จ.มุกดาหาร
1
0.26
0.00
0.00
0.26
100.00%
19
สนง.ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร                             
1
0.04
0.00
0.00
0.04
100.00%
20
สนง.การปฏิรูปที่ดิน จ.มุกดาหาร
1
0.02
0.00
0.00
0.02
100.00%
21
โรงพยาบาลมุกดาหาร
1
0.01
0.00
0.00
0.01
100.00%
22
สนง.ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
1
0.01
0.00
0.00
0.01
100.00%
23
สนง.สถิติ จ.มุกดาหาร
1
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00%
รวม
324
408.29
0.00
82.52
320.25
78.43%
×