��������������������������� ���.������������������������
������������������������������������

ลำดับ
ปีงบ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
สำรองเงิน
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
รวม
0.00
0.00
0.00
0.00
nan%
0.00
×
×