โครงการชลประทานมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุน
29
120.17
0.00
120.17
100.00%
รวม
29
120.17
0.00
120.17
100.00%
×
×