���������������������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุน
29
120.71
0.51
120.17
99.55%
รวม
29
120.71
0.51
120.17
99.55%
×
×