สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
1
0.00
0.00
0.00
100.00%
รายจ่ายลงทุน
1
0.12
0.00
0.12
100.00%
รวม
2
0.12
0.00
0.12
100.00%
×
×