สนง.เกษตร จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
3
0.75
0.00
0.75
100.00%
รายจ่ายลงทุน
1
0.58
0.00
0.58
100.00%
รวม
4
1.33
0.00
1.33
100.00%
×
×