ที่ทำการปกครอง จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
1
19.58
13.16
0.00
67.19%
รายจ่ายลงทุน
1
0.15
0.15
0.00
100.00%
รวม
2
19.73
13.31
0.00
67.45%
×
×