ที่ทำการปกครอง จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
1
19.52
0.00
19.52
100.00%
รายจ่ายลงทุน
1
0.15
0.00
0.15
100.00%
รวม
2
19.67
0.00
19.67
100.00%
×
×