สนง.พัฒนาชุมชน จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
2
25.55
0.00
25.55
100.00%
รายจ่ายลงทุน
2
34.10
0.00
34.10
100.00%
รวม
4
59.65
0.00
59.65
100.00%
×
×