���������.������������������������������ ���.������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
1
6.00
2.92
3.07
51.17%
รายจ่ายลงทุน
2
9.77
6.43
1.53
15.71%
รวม
3
15.76
9.35
4.60
29.20%
×
×