สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
3
16.38
0.00
16.38
100.00%
รายจ่ายลงทุน
40
24.92
0.00
20.20
81.07%
รวม
43
41.30
0.00
36.58
88.58%
×
×