สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
3
16.38
0.00
16.38
100.00%
รายจ่ายลงทุน
40
24.92
0.00
23.36
93.76%
รวม
43
41.30
0.00
39.74
96.24%
×
×