���������������������������������������������������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
4
12.85
0.00
12.14
94.44%
รวม
4
12.85
0.00
12.14
94.44%
×
×