���������������������������������������������������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
3
16.38
0.00
16.38
100.00%
รายจ่ายลงทุน
40
24.92
0.00
14.76
59.23%
รวม
43
41.30
0.00
31.14
75.40%
×
×