สนง.จัดหางาน จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
1
0.18
0.00
0.18
100.00%
รวม
1
0.18
0.00
0.18
100.00%
×
×