���������.������������������������ ���.������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
1
0.18
0.17
0.00
92.62%
รวม
1
0.18
0.17
0.00
92.62%
×
×