สนง. กศน. จังหวัดมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
1
3.94
0.00
3.94
100.00%
รวม
1
3.94
0.00
3.94
100.00%
×
×