สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
1
60.25
0.00
60.25
100.00%
รวม
1
60.25
0.00
60.25
100.00%
×
×