โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
1
1.59
0.00
1.58
99.75%
รวม
1
1.59
0.00
1.58
99.75%
×
×