วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินิมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
1
4.32
0.00
4.32
100.00%
รวม
1
4.32
0.00
4.32
100.00%
×
×