สนง.สาธารณสุข จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุน
278
31.42
0.00
3.33
0.00%
รวม
278
31.42
0.00
3.33
0.00%
×
×