สนง.สาธารณสุข จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
4
106.52
0.00
106.52
100.00%
รายจ่ายลงทุน
282
61.57
0.00
60.70
98.59%
รวม
286
168.09
0.00
167.22
99.48%
×
×