สนง.สาธารณสุข จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
4
106.53
0.00
106.53
100.00%
รายจ่ายลงทุน
282
61.24
0.00
60.70
99.12%
รวม
286
167.76
0.00
167.23
99.68%
×
×