���������.��������������������������� ���.������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุน
282
61.57
5.25
27.10
44.01%
รวม
282
61.57
5.25
27.10
44.01%
×
×