���������.��������������������������� ���.������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
4
106.52
0.00
106.45
99.93%
รายจ่ายลงทุน
282
61.57
0.00
60.70
98.59%
รวม
286
168.09
0.00
167.15
99.44%
×
×