โรงพยาบาลมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
3
1.78
0.00
1.78
100.00%
รายจ่ายลงทุน
23
42.62
0.00
42.62
100.00%
รวม
26
44.41
0.00
44.41
100.00%
×
×