���������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุน
16
20.00
0.00
2.48
0.00%
รวม
16
20.00
0.00
2.48
0.00%
×
×