���������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุน
16
9.83
8.11
1.02
10.42%
รวม
16
9.83
8.11
1.02
10.42%
×
×