���������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุน
23
42.66
15.81
26.82
62.85%
รวม
23
42.66
15.81
26.82
62.85%
×
×