���������������������������������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
7
3.03
0.00
2.18
71.71%
รวม
7
3.03
0.00
2.18
71.71%
×
×