จังหวัดมุกดาหาร (งบยุทธศาสตร์)

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
5
8.22
0.00
4.15
50.47%
รายจ่ายลงทุน
65
33.26
17.19
15.66
47.08%
รวม
70
41.48
17.19
19.81
47.75%
×
×