จังหวัดมุกดาหาร (งบยุทธศาสตร์)

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
5
8.22
0.00
4.15
50.47%
รายจ่ายลงทุน
65
33.26
0.00
32.84
98.75%
รวม
70
41.48
0.00
36.99
89.18%
×
×