��������������������������������������������� (������������������������������������)

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
5
8.22
0.00
4.15
50.47%
รายจ่ายลงทุน
5
3.80
0.00
3.38
89.08%
รวม
10
12.02
0.00
7.53
62.67%
×
×