��������������������������������������������� (������������������������������������)

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
5
8.22
0.00
4.15
50.47%
รายจ่ายลงทุน
65
33.26
25.53
7.31
21.98%
รวม
70
41.48
25.53
11.46
27.63%
×
×