เทศบาลเมืองมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุน
7
4.39
0.00
4.36
99.21%
รวม
7
4.39
0.00
4.36
99.21%
×
×