เงินกู้-COVID-19

รายจ่ายประจำ
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่เบิกจ่ายทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละเบิกจ่าย 0 %
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
1
จังหวัดมุกดาหาร (งบยุทธศาสตร์)
5
8.22
0.00
4.15
50.47%
2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
1
1.59
0.00
1.58
99.75%
3
สนง.สาธารณสุข จ.มุกดาหาร
4
106.53
0.00
106.53
100.00%
4
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
1
60.25
0.00
60.25
100.00%
5
สนง.พัฒนาชุมชน จ.มุกดาหาร
2
25.55
0.00
25.55
100.00%
6
ที่ทำการปกครอง จ.มุกดาหาร
1
19.52
0.00
19.52
100.00%
7
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
3
16.38
0.00
16.38
100.00%
8
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินิมุกดาหาร
1
4.32
0.00
4.32
100.00%
9
สนง. กศน. จังหวัดมุกดาหาร
1
3.94
0.00
3.94
100.00%
10
โรงพยาบาลมุกดาหาร
3
1.78
0.00
1.78
100.00%
11
สนง.เกษตร จ.มุกดาหาร
3
0.75
0.00
0.75
100.00%
12
วิทยาการอาชิพนิคมคำสร้อย
1
0.65
0.00
0.65
100.00%
13
โรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
1
0.41
0.00
0.41
100.00%
14
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
1
0.40
0.00
0.40
100.00%
15
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร
1
0.33
0.00
0.33
100.00%
16
สนง.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ
1
0.27
0.00
0.27
100.00%
17
สนง.จัดหางาน จ.มุกดาหาร
1
0.18
0.00
0.18
100.00%
18
สนง.พระพุทธศาสนา จ.มุกดาหาร
1
0.16
0.00
0.16
100.00%
19
สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.มุกดาหาร
1
0.07
0.00
0.07
100.00%
20
สนง.สหกรณ์ จ.มุกดาหาร
1
0.04
0.00
0.04
100.00%
21
สนง.ปศุสัตว์ จ.มุกดาหาร
2
0.03
0.00
0.03
100.00%
22
ศูนฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน
1
0.02
0.00
0.02
100.00%
23
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ จ.มุกดาหาร
1
0.01
0.00
0.01
100.00%
24
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
1
0.00
0.00
0.00
100.00%
รวม
39
251.42
0.00
247.34
98.37%
×