เงินกู้-COVID-19

รายจ่ายภาพรวม
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่เบิกจ่ายทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละเบิกจ่าย 0 %
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
1
จังหวัดมุกดาหาร (งบยุทธศาสตร์)
70
41.48
0.00
36.99
89.18%
2
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
7
4.39
0.00
4.36
99.21%
3
สนง.สาธารณสุข จ.มุกดาหาร
286
167.76
0.00
167.23
99.68%
4
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
1
1.59
0.00
1.58
99.75%
5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
43
41.30
0.00
41.22
99.82%
6
โครงการชลประทานมุกดาหาร
29
120.17
0.00
120.17
100.00%
7
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
1
60.25
0.00
60.25
100.00%
8
สนง.พัฒนาชุมชน จ.มุกดาหาร
4
59.65
0.00
59.65
100.00%
9
โรงพยาบาลมุกดาหาร
26
44.41
0.00
44.41
100.00%
10
ที่ทำการปกครอง จ.มุกดาหาร
2
19.67
0.00
19.67
100.00%
11
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินิมุกดาหาร
1
4.32
0.00
4.32
100.00%
12
สนง. กศน. จังหวัดมุกดาหาร
1
3.94
0.00
3.94
100.00%
13
สนง.เกษตร จ.มุกดาหาร
4
1.33
0.00
1.33
100.00%
14
วิทยาการอาชิพนิคมคำสร้อย
1
0.65
0.00
0.65
100.00%
15
โรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
1
0.41
0.00
0.41
100.00%
16
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
1
0.40
0.00
0.40
100.00%
17
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร
1
0.33
0.00
0.33
100.00%
18
สนง.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ
1
0.27
0.00
0.27
100.00%
19
สนง.จัดหางาน จ.มุกดาหาร
1
0.18
0.00
0.18
100.00%
20
สนง.พระพุทธศาสนา จ.มุกดาหาร
1
0.16
0.00
0.16
100.00%
21
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
2
0.12
0.00
0.12
100.00%
22
สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.มุกดาหาร
1
0.07
0.00
0.07
100.00%
23
สนง.สหกรณ์ จ.มุกดาหาร
1
0.04
0.00
0.04
100.00%
24
สนง.ปศุสัตว์ จ.มุกดาหาร
2
0.03
0.00
0.03
100.00%
25
ศูนฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน
1
0.02
0.00
0.02
100.00%
26
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ จ.มุกดาหาร
1
0.01
0.00
0.01
100.00%
รวม
490
572.98
0.00
567.84
99.10%
×