เงินกู้-COVID-19

รายจ่ายลงทุน
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่เบิกจ่ายทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละเบิกจ่าย 0 %
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
1
จังหวัดมุกดาหาร (งบยุทธศาสตร์)
65
33.26
0.00
32.84
98.75%
2
สนง.สาธารณสุข จ.มุกดาหาร
282
61.24
0.00
60.70
99.12%
3
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
7
4.39
0.00
4.36
99.21%
4
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
40
24.92
0.00
24.84
99.70%
5
โครงการชลประทานมุกดาหาร
29
120.17
0.00
120.17
100.00%
6
โรงพยาบาลมุกดาหาร
23
42.62
0.00
42.62
100.00%
7
สนง.พัฒนาชุมชน จ.มุกดาหาร
2
34.10
0.00
34.10
100.00%
8
สนง.เกษตร จ.มุกดาหาร
1
0.58
0.00
0.58
100.00%
9
ที่ทำการปกครอง จ.มุกดาหาร
1
0.15
0.00
0.15
100.00%
10
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
1
0.12
0.00
0.12
100.00%
รวม
451
321.56
0.00
320.50
99.67%
×