เงินกู้-COVID-19

������������������������������������
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่ใช้ไปทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละเบิกจ่าย 0 %
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ร้อยละเบิกจ่าย
1
สนง.สหกรณ์ จ.มุกดาหาร
1
0.04
0.04
0.00
100.00%
2
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
1
0.12
0.12
0.00
100.00%
3
สนง.เกษตร จ.มุกดาหาร
5
1.33
1.33
0.00
99.49%
4
สนง.จัดหางาน จ.มุกดาหาร
1
0.18
0.17
0.00
93.63%
5
สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.มุกดาหาร
1
0.05
0.04
0.00
81.02%
6
ที่ทำการปกครอง จ.มุกดาหาร
2
19.73
14.92
0.00
75.60%
7
สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
3
5.22
3.78
0.00
72.40%
8
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2
7.51
4.88
0.00
65.05%
9
สนง.พัฒนาชุมชน จ.มุกดาหาร
3
52.42
22.95
17.83
43.78%
10
จังหวัดมุกดาหาร (งบยุทธศาสตร์)
8
9.42
1.13
0.00
12.04%
11
โครงการชลประทานมุกดาหาร
29
132.40
6.80
4.06
5.14%
12
สนง.สาธารณสุข จ.มุกดาหาร
261
27.67
0.60
10.42
2.17%
13
โรงพยาบาลมุกดาหาร
16
20.00
0.00
2.48
0.00%
14
สนง.พาณิชย์ จ.มุกดาหาร
1
0.96
0.00
0.00
0.00%
15
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ จ.มุกดาหาร
1
0.01
0.00
0.00
0.00%
16
สนง.ปศุสัตว์ จ.มุกดาหาร
1
0.00
0.00
0.00
0.00%
รวม
336
277.07
56.77
34.79
20.49%
×