เงินกู้-COVID-19

������������������������������������
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่ใช้ไปทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละเบิกจ่าย 0 %
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ร้อยละเบิกจ่าย
1
สนง.สาธารณสุข จ.มุกดาหาร
256
12.09
5.54
5.43
45.77%
2
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
3
1.66
0.50
0.00
30.13%
3
สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
6
2.26
0.66
0.00
28.93%
4
สนง.พัฒนาชุมชน จ.มุกดาหาร
3
18.42
2.19
8.80
11.88%
5
โครงการชลประทานมุกดาหาร
29
50.17
3.62
26.55
7.21%
6
โรงพยาบาลมุกดาหาร
16
9.83
0.00
9.13
0.00%
7
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินิมุกดาหาร
1
0.94
0.00
0.00
0.00%
8
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
1
0.16
0.00
0.00
0.00%
9
สนง.ปศุสัตว์ จ.มุกดาหาร
2
0.02
0.00
0.00
0.00%
10
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร
1
0.01
0.00
0.00
0.00%
11
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ จ.มุกดาหาร
1
0.01
0.00
0.00
0.00%
12
วิทยาการอาชิพนิคมคำสร้อย
1
0.01
0.00
0.00
0.00%
13
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
1
0.00
0.00
0.00
0.00%
14
สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.มุกดาหาร
1
0.00
0.00
0.00
0.00%
15
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
1
0.00
0.00
0.00
0.00%
รวม
323
95.58
12.50
49.92
13.07%
×