เงินกู้-COVID-19

������������������������������������
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่เบิกจ่ายทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละเบิกจ่าย 0 %
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
1
โครงการชลประทานมุกดาหาร
29
48.46
0.51
47.92
98.89%
2
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
4
12.93
0.00
12.20
94.37%
3
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
1
0.17
0.00
0.15
86.90%
4
สนง.สาธารณสุข จ.มุกดาหาร
256
12.09
2.09
9.47
78.28%
5
จังหวัดมุกดาหาร (งบยุทธศาสตร์)
7
6.72
-0.51
4.31
64.04%
รวม
297
80.37
2.09
74.04
92.11%
×