เงินกู้-COVID-19

������������������������������������
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่เบิกจ่ายทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละเบิกจ่าย 0 %
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
1
จังหวัดมุกดาหาร (งบยุทธศาสตร์)
10
12.02
0.00
7.53
62.67%
2
สนง.สาธารณสุข จ.มุกดาหาร
282
61.57
20.44
40.26
65.39%
3
โรงพยาบาลมุกดาหาร
23
42.62
7.00
35.63
83.58%
4
สนง. กศน. จังหวัดมุกดาหาร
1
4.00
0.00
3.94
98.50%
5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
4
22.43
0.00
22.39
99.84%
6
โครงการชลประทานมุกดาหาร
29
120.17
0.00
120.17
100.00%
7
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
1
60.25
0.00
60.25
100.00%
8
สนง.พัฒนาชุมชน จ.มุกดาหาร
4
59.65
0.00
59.65
100.00%
9
ที่ทำการปกครอง จ.มุกดาหาร
2
19.67
0.00
19.67
100.00%
10
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินิมุกดาหาร
1
4.32
0.00
4.32
100.00%
11
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
1
1.59
0.00
1.59
100.00%
12
สนง.เกษตร จ.มุกดาหาร
4
1.33
0.00
1.33
100.00%
13
วิทยาการอาชิพนิคมคำสร้อย
1
0.65
0.00
0.65
100.00%
14
โรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
1
0.41
0.00
0.41
100.00%
15
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
1
0.40
0.00
0.40
100.00%
16
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร
1
0.33
0.00
0.33
100.00%
17
สนง.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ
1
0.27
0.00
0.27
100.00%
18
สนง.จัดหางาน จ.มุกดาหาร
1
0.18
0.00
0.18
100.00%
19
สนง.พระพุทธศาสนา จ.มุกดาหาร
1
0.16
0.00
0.16
100.00%
20
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
2
0.12
0.00
0.12
100.00%
21
สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.มุกดาหาร
1
0.07
0.00
0.07
100.00%
22
สนง.สหกรณ์ จ.มุกดาหาร
1
0.04
0.00
0.04
100.00%
23
สนง.ปศุสัตว์ จ.มุกดาหาร
3
0.03
0.00
0.03
100.00%
24
ศูนฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน
1
0.02
0.00
0.02
100.00%
25
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ จ.มุกดาหาร
1
0.01
0.00
0.01
100.00%
รวม
378
412.33
27.44
379.44
92.02%
×