อบต.บ้านซ่ง

ลำดับ ชื่องบประมาณ งบประมาณ เบิกจ่าย ใบสั่งซื้อ/PO ใช้จ่าย งบประมาณคงเหลือ ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
1
ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์วัดจุฬาวิเวก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
170,000.00
170,000.00
0.00
170,000.00
0.00
100.00%
2
ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์วัดศรีสะอาดสงคราม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
170,000.00
170,000.00
0.00
170,000.00
0.00
100.00%
3
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณแหล่งท่องเที่ยวบึงโพธิ์ศรี หมู่ที่ 4 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,560 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 7,800 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
4,384,000.00
0.00
2,574,000.00
2,574,000.00
1,810,000.00
58.71%
รวม
4,724,000.00
340,000.00
2,574,000.00
2,914,000.00
1,810,000.00
61.69%
×
×
×