ทต.หนองแคน

ลำดับ ชื่องบประมาณ งบประมาณ เบิกจ่าย ใบสั่งซื้อ/PO ใช้จ่าย งบประมาณคงเหลือ ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
1
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดบ้านโพนไฮ เทศบาลตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
30,700.00
26,000.00
0.00
26,000.00
4,700.00
84.69%
2
เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - บ้านนายสุพันธ์ หมู่ที่ 7 บ้านโคกยาว ตำบลหนองแคน กว้าง 4 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 775 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,100 ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
1,341,000.00
899,000.00
0.00
899,000.00
442,000.00
67.03%
3
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดงห้วยฮู - คำผักปืน หมู่ที่ 5 บ้านก้านเหลือดง ตำบลหนองแคน กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 3,750 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
7,416,000.00
0.00
4,770,000.00
4,770,000.00
2,646,000.00
64.32%
4
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านน้อย - ท่ากกขาม หมู่ที่ 4 บ้านก้านเหลืองดง ตำบลหนองแคน กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 2,000 เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร ไหล่ทาง ข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหา
4,109,000.00
2,640,000.00
0.00
2,640,000.00
1,469,000.00
64.24%
5
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาน้อย - ตาดแคน หมู่ที่ 1 บ้านก้านเหลืองดง ตำบลหนองแคน กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 3,100 เมตรหรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 12,400 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
6,368,000.00
0.00
3,943,200.00
3,943,200.00
2,424,800.00
61.92%
รวม
19,264,700.00
3,565,000.00
8,713,200.00
12,278,200.00
6,986,500.00
63.73%
×
×
×