อบต.พังแดง

ลำดับ ชื่องบประมาณ งบประมาณ เบิกจ่าย ใบสั่งซื้อ/PO ใช้จ่าย งบประมาณคงเหลือ ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
1
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองคอง องค์การบริหารส่วนตำบลพังแดง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
30,700.00
30,500.00
0.00
30,500.00
200.00
99.34%
2
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมะนาว องค์การบริหารส่วนตำบลพังแดง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
30,700.00
30,500.00
0.00
30,500.00
200.00
99.34%
3
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านติ้ว องค์การบริหารส่วนตำบลพังแดง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
30,700.00
30,500.00
0.00
30,500.00
200.00
99.34%
4
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหมู องค์การบริหารส่วนตำบลพังแดง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
30,700.00
30,500.00
0.00
30,500.00
200.00
99.34%
5
ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด หมู่ที่ 1 บ้านพังแดง ตำบลพังแดง องค์การบริหารส่วนตำบลพังแดง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
334,000.00
304,500.00
0.00
304,500.00
29,500.00
91.16%
6
ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด หมู่ที่ 5 บ้านหนองหมู ตำบลพังแดง องค์การบริหารส่วนตำบลพังแดง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
334,000.00
304,500.00
0.00
304,500.00
29,500.00
91.16%
7
ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด หมู่ที่ 8 บ้านหนองคอง ตำบลพังแดง องค์การบริหารส่วนตำบลพังแดง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
334,000.00
304,500.00
0.00
304,500.00
29,500.00
91.16%
8
ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด หมู่ที่ 5 บ้านหนองหมู ตำบลพังแดง องค์การบริหารส่วนตำบลพังแดง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
334,000.00
304,500.00
0.00
304,500.00
29,500.00
91.16%
9
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเฉลิมพระเกียรติ รหัสสายทาง มห.ถ. 47-004 หมู่ที่ 3 บ้านติ้ว ตำบล พังแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพังแดง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
5,460,000.00
0.00
4,100,000.00
4,100,000.00
1,360,000.00
75.09%
10
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยขาหน้า รหัสสายทาง มห.ถ. 47-043 บ้านหนองคอง หมู่ที่ 8 ตำบลพังแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 7,500 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพังแดง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
4,096,000.00
0.00
2,550,000.00
2,550,000.00
1,546,000.00
62.25%
11
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ส.ป.ก.3 รหัสสายทาง มห.ถ. 47-019 หมู่ที่ 1 บ้านพังแดง ตำบล พังแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 7,500 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพังแดง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
4,096,000.00
0.00
2,550,000.00
2,550,000.00
1,546,000.00
62.25%
รวม
15,110,800.00
1,340,000.00
9,200,000.00
10,540,000.00
4,570,800.00
69.75%
×
×
×