อบต.หนองบัว

ลำดับ ชื่องบประมาณ งบประมาณ เบิกจ่าย ใบสั่งซื้อ/PO ใช้จ่าย งบประมาณคงเหลือ ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
1
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองบัว -บ้านแก้ง หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว กว้าง 6 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรัง ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 18,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จ
8,673,000.00
5,724,000.00
0.00
5,724,000.00
2,949,000.00
65.99%
2
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางวัดสร้างพระอินทร์ หมู่ที่ 3 บ้านน้ำบ่อ ตำบลหนองบัว กว้าง 5 เมตร ยาว 2,700 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,500 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวงจังหวัดม
6,660,000.00
4,293,000.00
0.00
4,293,000.00
2,367,000.00
64.45%
3
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางนาแพว หมู่ที่ 4 บ้านเหล่าดงตำบลหนองบัว กว้าง 4 เมตร ยาว 4,500 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 18,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
8,935,000.00
5,724,000.00
0.00
5,724,000.00
3,211,000.00
64.06%
รวม
24,268,000.00
15,741,000.00
0.00
15,741,000.00
8,527,000.00
64.86%
×
×
×