อบต.นาอุดม

ลำดับ ชื่องบประมาณ งบประมาณ เบิกจ่าย ใบสั่งซื้อ/PO ใช้จ่าย งบประมาณคงเหลือ ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
1
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
30,700.00
30,700.00
0.00
30,700.00
0.00
100.00%
2
ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหมู่ที่ 2 - 12 รหัสทางหลวงท้องถิ่น มห.ถ.35-005 หมู่ที่ 2 บ้าน ขอนก่น กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
5,336,000.00
4,699,000.00
0.00
4,699,000.00
637,000.00
88.06%
3
ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหมู่ที่ 9 - 8 รหัสทางหลวงท้องถิ่น มห.ถ.35-002 หมู่ที่ 9 บ้าน ทรายทอง กว้าง 4 เมตร ยาว 690 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,760 ตารางเมตร องค์การบริหาร ส่วนตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
1,490,000.00
0.00
934,000.00
934,000.00
556,000.00
62.68%
รวม
6,856,700.00
4,729,700.00
934,000.00
5,663,700.00
1,193,000.00
82.60%
×
×
×